Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 4 februari 2016

Bedrijfsnaam en ondernemingsvorm :
Luxhor b.v. (is een onderdeel van Ambra Kozijnen b.v.)
Vestigingsadres : Industriekade 32 2171HW Sassenheim
E-mailadres : info@luxhor.nl
Btw-nummer: NL8611.62.286.B.01
KvK Den Haag: 77831047
Bankrekening: NL 51 ABNA 0823743721

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is voor op maat gemaakte producten uitgesloten. De producten die wij aan u leveren zijn speciaal voor u, met de door u opgegeven maten, gemaakt. Luxhor is op geen enkele manier aansprakelijk voor producten die niet passen, onjuist zijn opgemeten of onjuist zijn ingevoerd. Er is bij onze producten geen recht van retour.

Mocht het gaan om een fout die door de fabriek is veroorzaakt dan verwijzen wij u graag door naar de garantievoorwaarden van Keje en Verano die verderop in deze tekst vermeld staat. Is uw klacht terecht aan de hand van hieronder genoemde leverancier voorwaarden dan ontvangen wij graag een e-mail met daar de klacht in beschreven en een foto van het product. Wij zullen dan zo snel mogelijk een terug koppeling geven.

Productietijden

Mocht het door u bestelde product door onvoorziene omstandigheden een langere levertijd hebben dan zullen we u hierover informeren. Hier kunnen geen anderen rechten aan worden ontleend.

Adres

U dient uw juiste adres en eventuele wijzigingen in het aflever adres tijdig aan ons door te geven.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de artikelen gaat over op u nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan u.

Luxhor behoudt zich het recht voor om de tarieven binnen wettelijke kaders aan te passen.

Betalen

U betaalt bij maatwerkproducten het gehele bedrag vooraf in een keer. Na ontvangst van de betaling word de bestelling bij de fabrikant worden geplaatst. Bij de online bestellingen kunt u met iDEAL het te betalen bedrag voldoen. U kunt het te betalen bedrag ook per bank overmaken. Facturatie geschied ten aller tijde geautomatiseerd en digitaal.

Garantiebepaling

Op de producten die Luxhor levert zijn fabrieksgaranties van 1 jaar van toepassing. Luxhor handelt als tussenpersoon voor deze fabrieksgaranties. Deze garanties van Verano en Keje staan hieronder vernoemd. Garantie word enkel gegeven na overleggen van aankoop factuur Luxhor geeft de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij– en of verzendkosten voor rekening van Luxhor. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument. Indien een klacht gegrond blijkt, beslist Luxhor of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid, bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud, bij normale slijtage, bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Tevens is deze beschrijving te vinden op de website.

Garantievoorwaarden KeJe

De systemen van KeJe, voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Dat geldt voor de constructie van het systeem alsmede voor de gebruikte materialen. Door continue kwaliteitscontroles tijdens het productieproces, wordt de kans op gebreken tot het minimum beperkt. Toch kan het voorkomen dat er tijdens het gebruik iets stuk gaat. In zo'n geval is het voor u geruststellend om te weten dat KeJe op de meeste van haar producten garantie geeft op het systeem en eventuele fabrieksgebreken en garantie op het horgaas en de doekmaterialen.

KeJe geeft 1 jaar garantie op het systeem en 6 maanden op gaas/doek, gerekend vanaf datum van aankoop, onder de door KeJe gehanteerde algemene voorwaarden. Gedurende deze periode worden alle gebreken die aantoonbaar op materiaal- en/of fabricagefouten zijn terug te voeren, hersteld. Belangrijk: De garantie wordt uitsluitend uitgevoerd in overleg van factuur. Het is dus van belang dat de factuur zorgvuldig wordt bewaard.

Schade, ontstaan door onjuist gebruik en het niet in acht nemen van de bedienings-, montage- en/of onderhoudsvoorschriften van het systeem, zoals tegenaan lopen, vervuiling, gebruik van onjuiste schoonmaakmiddelen alsmede ondeskundige toevoegingen en of aanpassingen van het systeem, vallen niet onder de garantie, zo ook fouten die te wijten zijn aan meten. Kosten voor demontage en installatie als ook schade resulterend van het verwijderen van het horproduct van raam of deur maken geen onderdeel uit van de garantie.

Indien u gebruik moet maken van de KeJe garantie service, verzoeken wij u contact op te nemen met de dealer waar u het KeJe product heeft aangeschaft, die vervolgens contact zal opnemen met KeJe BV.

Garantievoorwaarden Verano

Naast de wettelijke garantierechten van de koper ten opzichte van de verkoper - en zonder deze rechten te beperken - garandeert Verano de koper van een nieuw product het volgende:

I. Duur en aanvang van de garantie
1. De garantietermijn bedraagt 12 maanden (1 jaar) voor binnen zonwering mits deze volgens de voorschriften worden gebruikt.
2. De garantietermijn begint op de leverdatum van het product.

Garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie zorgen niet voor een verlenging van de garantietermijn.

II. Garantievoorwaarden
1. Het product moet bij een geautoriseerde Verano-wederverkoper zijn gekocht. |
2. De garantievoorwaarden zijn alleen geldig als de fabrieksgarantie-retourkaart digitaal is ingevuld en verzonden (www.verano.nl/garantie) of per post is opgestuurd naar Verano te Best.
3. Garantie kan worden ingeroepen op voorwaarde dat het product is betaald volgens de betalingsvoorwaarden die voor het product zijn overeengekomen.

III. Inhoud en omvang van de garantie
1. In het geval van gebreken als gevolg van fabricage- of constructiefouten zal Verano de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen.
2. Het product kan ter reparatie aangeboden worden. In het geval van gebreken als gevolg van fabricage- of constructiefouten zal Verano de te vervangen materialen kosteloos vervangen. Transport van en naar wederverkoper zal geschieden op kosten van Verano.
3. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Verano.
4. De garantie wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of het vervangen van defecte onderdelen. Verano neemt geen aansprakelijkheid op zich voor afgeleide schade, waaronder bijkomend verlies, of productaansprakelijkheid buiten hetgeen volgt uit dwingend recht.

IV. Beperking van de garantie Buiten de garantie vallen o.a. gebreken, storingen en verkleuringen als gevolg van:
1. Een onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding.
2. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.
3. Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.
4. Normale slijtage.
5. Installatie, montage, wijziging of reparatie door een niet-erkende installateur.
7. Stroom- en spanningsschommelingen die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.
8. Het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.
9. Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van stalenmateriaal en/of leaflets.
10. Corroderende of materiaal aantastende effecten veroorzaakt door zon, condensatie, zure regen, zout water, agressieve schoonmaakmiddelen of enige andere conditie.

V. Reparatie in gevallen van niet-dekking van de garantie indien de claim niet is gedekt door deze garantievoorwaarden, worden alle kosten die gemaakt zijn bij de reparatie ter rekening van wederverkoper gebracht. De transportkosten van en naar wederverkoper zijn hiervan uitgesloten.

VI. Gegevensbescherming Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming.

 

Zet-en drukfouten voorbehouden

Het logo van Luxhor

Veilig online betalen via uw eigen bank.
Industriekade 32
2172HV Sassenheim
Tel: 0252 - 830 995